Traducere "forward interest-rate" în română

Opțiunile privind rata dobânzii includ

Propune un exemplu Alte rezultate For forward interest rate swaps, the amortisation shall begin from the value date of the transaction.

Navigation menu

În cazul swapurilor forward pe rata dobânziiamortizarea începe de la data valutei aferentă tranzacției. It is recommended that unrealised losses taken to the profit and loss account at the year-end should be amortised in subsequent years, that in the case of forward interest rate swaps the amortisation should begin from value date of the transaction and that the amortisation should be linear. Se recomandă ca descreșterile de valoare înregistrate în contul de profit și pierdere la sfârșitul anului să fie amortizate în anii ulteriori, ca în cazul swap-urilor forward pe rata dobânzii amortizarea să înceapă de la data valutei tranzacției și să se folosească metoda liniară de amortizare.

Swaps, forwards, and other interest rates derivatives Swapuri, contracte opțiunile privind rata dobânzii includ și alte instrumente financiare derivate pe rata dobânzii Financial instruments include primary instruments such mod pentru bitcoins receivables, payables and equity instruments and derivative financial instruments such as financial options, futures and forwards, interest rate swaps and currency swaps.

De ce sunt importante ratele dobânzilor de referință?

Instrumentele financiare includ instrumente primare cum ar fi creanțele, datoriile și instrumentele de capitaluri proprii și instrumente financiare derivate cum ar fi opțiunile financiare, futures și forwardswap-urile pe rata dobânzii și swap-urile valutare. Similarly, as cross-currency swaps can be decomposed into a sequence of foreign exchange forwards, only the interest rate component should be covered by initial margin. În mod similar, deoarece swap-urile valutare pot fi defalcate într-o secvență de contracte forward pe cursul de schimb, doar componenta de rată a dobânzii ar trebui acoperită de marja inițială.

The instruments used for those hedges are mainly plain vanilla currency swaps, forward contracts and interest rate swaps. Instrumentele utilizate pentru aceste acoperiri sunt, în principal, swap-urile valutare simple, contractele forward pe cursul de schimb și swap-urile pe rata dobânzii ; Interest rate contracts include forward rate agreements, single-currency interest rate swaps, interest rate futures, interest rate options including caps, floors, collars and corridorsinterest rate swaptions and interest rate warrants.

  1. Câștigurile pe internet pentru intrare
  2. Banca Naţională a României - Act legislativ
  3. cross-currency interest rate - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  4. forward interest-rate - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  5. The index may be applied in one of three ways: directly, on a rate plus margin basis, or based on index movement.

Contractele pe rata dobânzii includ contracte forward pe rata dobânzii, swap-uri pe rata dobânzii într-o singură valută, futures pe rata dobânziiopțiuni pe rata dobânzii inclusiv caps, floors, collars și corridorsswaption pe rata dobânzii și warranturi pe rata dobânzii.

The average interest rate on forward deposits in lei dropped down to Forward rates always move to a level that shows the interest rate divergences. Ratele forward se muta intotdeauna la un nivel care arata divergentele ratei dobanzii.

semnale pentru snals de opțiuni binare informatori pentru opțiuni

The theory that the forward rate exceeds expected future interest rates. Teoria preferintei de lichiditate - Teorie conform careia dobanda forward depaseste ratele opțiunile privind rata dobânzii includ viitoare previzionate.

Interest rate swaps and forward rate agreements Operațiuni swap pe rata dobânzii și contractele forward pe rata dobânzii Finland notes that a forward curve exists that predicts what the level of market interest rates will be till Finlanda menționează că o curbă la termen indică nivelul ratelor dobânzilor de pe piață până în Interest rate swaps, futures, forward rate agreements, other interest rate instruments and options shall be accounted for and revalued on an item-by-item basis.

Instrumentele financiare derivate includ swap valutar încrucișat și swap valutar încrucișat pe rata dobânzii. The most prevalent varieties are interest rate swaps, foreign exchange swaps and currency swaps also named cross-currency interest swaps.

Swap-urile pe rata dobânziicontractele futures pe rata dobânzii, contractele forward pe rata dobânzii, alte instrumente și opțiuni având ca obiect rata dobânzii se înregistrează în contabilitate și se reevaluează element cu element.

Interest-rate futures, forward-rate agreements FRAs and forward commitments to buy or sell debt instruments shall be treated as combinations of long and short positions.

Main navigation BNM

Contractele futures pe rata dobânziicontractele forward pe rata dobânzii FRA și angajamentele forward de cumpărare sau vânzare a titlurilor de creanță se tratează drept combinații de poziții lungi și scurte.

The GOC put forward the ongoing efforts to reform the financial market, starting with the liberalisation of interest rates, no convincing evidence was put forward that it would effectively reduce preferential financing to encouraged industries.

cel mai mult cum să faci bani toate opțiunile turbo

Deși GC a prezentat eforturile continue de reformă a pieții financiare, începând cu liberalizarea ratelor dobânziinu s-a prezentat nicio dovadă convingătoare care să arate că GC ar reduce efectiv finanțările preferențiale acordate unor industrii încurajate. Interest rate swaps, futures, forward rate agreements and other interest rate instruments shall be accounted for and revalued on an item-by-item basis.

Traducere "forward interest-rate" în română

These instruments shall be treated separately from on-balance-sheet items. Operaţiunile swap pe rata dobânziicontractele futures pe rata dobânzii, contractele la termen pe rata dobânzii şi alte instrumente privind rata dobânzii se contabilizează şi se reevaluează pentru fiecare element în parte.

Aceste instrumente sunt considerate ca elemente distincte de elementele din bilanţ. This was in turn reflected in the high interest rate which, in recognition of the business risks, was higher than the range put forward by the Government's advisors for the appropriate opportunity cost of equity. Aceasta a fost, în schimb, reflectată în rata ridicată a dobânziicare, raportată la riscurile societății, era mai mare decât valorile sugerate de consilierii guvernului pentru costul de oportunitate adecvat al capitalului.

Ce sunt ratele dobânzilor de referință?

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

cum să faci bani cu promoțiile strategii de tranzacționare roboți de tranzacționare

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Vezi mai multe exemple.