52013DC0793

Opțiuni și exemple de acorduri de opțiuni

Alte traduceri Brett Keller sent the option agreement, and an autographed picture for you of Cameron Diaz. Brett Keller ne-a trimis opțiunile de contract și o poză cu autograf de la Cameron Diaz. Thus, the Authority has assessed whether the option agreement of was entered into on market terms.

52013DC0793

Astfel, Autoritatea a evaluat dacă acordul de opțiune din a fost încheiat cu respectarea condițiilor pieței. The Authority has concluded that the option agreement as such cannot be said to comply with the private market investor principle.

opțiuni și exemple de acorduri de opțiuni opțiuni de tranzacționare cu un depozit minim

Autoritatea a concluzionat că nu se poate afirma că acordul de opțiune ca atare respectă principiul investitorului privat în economia de piață. Opțiuni și exemple de acorduri de opțiuni the option agreement, some aspects of a possible future sales contract were also agreed upon.

opțiuni și exemple de acorduri de opțiuni platformă de tranzacționare în Noua Zeelandă

În acordul de opțiune s-a convenit și asupra unor aspecte ale unui posibil contract viitor de vânzare-cumpărare. Hence, the option agreement did not entail any real risk for Asker Brygge. Prin urmare, acordul de opțiune nu a implicat niciun risc real pentru Asker Brygge.

  • Comerțul liber cu UE și CSI - două opțiuni compatibile
  • Яркая вспышка - и все поглотила черная бездна.
  •  Че-че-го же вы хотите? - выдавил он заикаясь.
  • Opțiuni binare dtal
  • Куда бы ни падал его взгляд, всюду мелькали красно-бело-синие прически.
  • Site de știri pentru opțiuni
  • Planul de afaceri al centrelor de tranzacționare
  • По другой стороне улицы, оставаясь невидимым, шел человек в очках в тонкой металлической оправе.

The market price of the option agreement signed in Prețul de piață al acordului de opțiune semnat în In the municipality and Asker Brygge prolonged the option agreement untilbut did not modify any of the other conditions for the transaction [4]. Înmunicipalitatea și Asker Brygge au prelungit acordul de opțiune până înînsă nu au modificat niciuna dintre celelalte condiții ale tranzacției [4]. Thus, the risks on the buyer under the option agreement were minimal, while the municipality would not profit from it if the research showed that the property could be developed.

Jacobson, Esq. El este, de asemenea, managerul  Label 55  și predă antreprenoriat muzical la Institutul de Cercetare Audio. Citește Prima Parte a acestei  serii aici.

Prin urmare, riscurile la care se expunea cumpărătorul în baza acordului de opțiune au fost minime, în timp ce municipalitatea nu ar putea profita de pe urma proprietății dacă cercetarea arăta că aceasta putea fi dezvoltată. On the basis of the information available to the Authority, the conditions for the later sale were laid down in the option agreement signed in Pe baza informațiilor disponibile autorității, condițiile pentru vânzarea ulterioară au fost stabilite în acordul de opțiune semnat în In the option agreement was renewed, and the validity of the option was extended until 31 December under similar conditions regarding the progress of the reregulation work.

Înacordul de opțiune a fost reînnoit, iar valabilitatea opțiunii a fost prelungită până la 31 decembrieîn condiții similare în ceea ce privește desfășurarea activității de schimbare a destinației proprietății.

opțiuni și exemple de acorduri de opțiuni unde poți câștiga mulți bani nu

None of the value assessments were conducted before the option agreement was entered into in but established the value of the property afterwards. Niciuna dintre evaluările respective nu a fost realizată înaintea încheierii acordului de opțiune dinci au stabilit ulterior valoarea proprietății. Even if it is assumed that NOK 8 million represented the market opțiuni și exemple de acorduri de opțiuni for the property as such in [5], the market value of the other elements agreed upon in the option agreement should be assessed.

Metode alternative de soluționare a disputelor în materia proprietății intelectuale

Chiar dacă se presupune că 8 milioane NOK reprezenta prețul de piață al proprietății ca atare în [5], trebuie evaluată valoarea de piață a celorlalte elemente asupra cărora s-a convenit în acordul de opțiune.

The asset valuers interpreted the clause in the option agreement in such a way that Slependen Båtforening would have had the right to rent or buy the boat places at market price after the expiry of the rental contract.

Evaluatorii de active au interpretat clauza din acordul de opțiune în așa fel încât Slependen Båtforening avea dreptul să închirieze sau să cumpere locuri pentru bărci la prețul de piață, după expirarea contractului de închiriere.

Scopul era clar: să apropie aceste state fost sovietice de valorile europene. Practic, fără Parteneriatul Estic, Republica Moldova n-ar fi avut șansa de a semna Acordului de Asociere cu UE, care le-a permis moldovenilor să călătorească fără vize în zona Schengen și să beneficieze de comerț liberalizat cu partenerii europeni.

Though no independent value assessment was made at the time of the option agreement inthe municipality at the time made its own assessment based on its extensive experience in the property market in Asker.

Deși la momentul semnării acordului de opțiune în nu exista nicio evaluare independentă a valorii, municipalitatea a realizat la acel moment propria sa evaluare, pe baza experienței îndelungate pe piața imobiliară din Asker. Thus, the Authority has in the following firstly assessed the option agreement of and the extension signed inand, secondly, whether the actual sale of land in was accomplished at market price.

Prin urmare, autoritatea a analizat în continuare, în primul rând, acordul de opțiune din și prelungirea semnată în și, în al doilea rând, dacă vânzarea efectivă a terenului în s-a realizat la prețul pieței.

Traducere "the option agreement" în română

Whereas the option agreement of gave Asker Brygge a right to buy the property for the next 10 years, the property remained with the municipality in the meantime, for as long as Asker Brygge did not call upon the option.

Întrucât acordul de opțiune din a conferit întreprinderii Asker Brygge, pentru o perioadă de 10 ani, dreptul de a cumpăra proprietatea, aceasta a rămas, între timp, în posesia municipalității, atât timp cât Asker Brygge nu s-a prevalat de opțiune.

Thus, the market value of the property has to be assessed at the time of the conclusion of the Option Agreement. Prin urmare, valoarea de piață a proprietății trebuie evaluată la momentul încheierii acordului de opțiune.

Principiile pieței interne Evoluțiile actuale

The option agreement also included other elements that appear to be capable of increasing the value of the option. Acordul de opțiune a inclus, de asemenea, alte elemente care par să determine creșterea valorii opțiunii. The Authority therefore concludes that the Option Agreement was not entered into on market conditions and accordingly the presence of state aid cannot be excluded.

opțiuni și exemple de acorduri de opțiuni cele mai bune strategii 2020 pentru opțiuni binare

Prin urmare, autoritatea concluzionează că acordul de opțiune nu a fost încheiat în condiții de piață și, în consecință, prezența ajutorului de stat nu poate fi exclusă.