Contabilitate - Wikipedia

Formula pentru constatarea independenței raportului de pasiv financiar

Contabilitatea constituirii şi utilizării imobilizărilor IV. Contabilitatea fluxurilor de trezorerie V. Contabilitatea formării şi valorificării stocurilor VI.

Contabilitatea muncii, a relaţiilor cu personalul şi cu organismele sociale VII. Cursul 1 I. Organizarea contabilităţii financiare I. Caracteristici Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operaţiilor şi tranzacţiilor care afectează patrimoniul agenţilor economici, măsurarea variaţiilor la care acesta este supus, calcularea şi explicarea rezultatelor financiare, întocmirea situaţiei financiare de sinteză, documente care trebuie să asigure mediului exterior imaginea fidelă şi retrospectivă a situaţiei întreprinderii.

Reflectând relaţiile de schimb ale întreprinderii cu mediul exterior, contabilitatea financiară trebuie organizată pe bază de norme unitare pentru a asigura informaţiile necesare tuturor utilizatorilor cum sunt clienţii, furnizorii, asociaţii, băncile, statul, şi să permită comparabilitatea indicatorilor gestiunii economico-financiare între diferite unităţi.

Analiza economica semestrul ii cap. 6 diagnosticul financiar al …

Pentru relaţia cu statul contabilitatea financiară costituie suportul pe baza căruia se evaluează şi se stabilesc obligaţiile financiare şi sarcinile sociale. Contabilitatea financiară se caracterizează prin: - este organizată pe bază de norme unitare şi obligatorii pentru toate unităţile patrimoniale robot de tranzacționare ishimoku la bază planul general de conturi - evidenţiază patrimoniul unităţilor şi rezultatele financiare, urmărind în final stabilirea conturilor anuale necesare întocmirii documentelor de sinteză - prezintă patrimoniul pe structuri globale Fiind o structură importantă a contabilităţii de ansamblu a întreprinderii, are anumite limite: - asigură compararea în timp şi spaţiu a rezultatului global al unei unităţi faţă de alta - nu permite evidenţierea contribuţiei fiecărui sector, produs, lucrare, serviciu Aceste limite sunt suplinite de cel de-al doilea circuit al contabilităţii: contabilitatea de gestiune.

Funcţiile principale: a de înregistrare completă a tranzacţiilor întreprinderii în scopul determinării periodice a situaţiei patrimoniale şi a rezultatului global b de comunicare externă în relaţiile cu terţii, instituţii publice şi diverşi utilizatori de informaţii c de instrument de gestiune d de informare sau de furnizare a informaţiilor necesare realizării de analize economico-financiare precum şi sinteze macro-economice I.

Organizarea contabilităţii agenţilor economici Contabilitatea financiară se organizează la nivelul unităţilor patrimoniale — regii autonome, companii naţionale, societăţi agricole, asociaţii cooperative, asociaţii de asigurări şi reasigurări. Contabilitatea financiară se organizează la sucursale şi alte unităţi fără persoană juridică cu sediul în străinătate dar care aparţin persoanelor juridice din România.

formula pentru constatarea independenței raportului de pasiv financiar

Contabilitatea financiară trebuie organizată şi de către persoanele fizice care roboți pentru opțiuni binare calitatea de comerciant, prestează activităţi independente sau execută în mod obişnuit activităţi economice. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută.

Pentru necesităţi proprii de informare, persoanele juridice pot opta pentru întocmirea situaţiei financiare pentru o monedă stabilă.

Contabilitate financiara - GRIN

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului sau altei persoane juridice. La baza organizării contabilităţii financiare a agenţilor economici trebuie avute în vedere principiile: - continuitatea activităţii — presupune că persoana juridică îşi continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii - permanenţa metodelor — presupune continuitatea aplicării aceloraşi reguli şi norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor de activ şi de pasiv precum şi a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile - prudenţa — presupune că valoarea oricărui element va fi determinată ţinându-se cont de aspectele: 1.

Principalii factori de care trebuie să se ţină seama la organizarea contabilităţii sunt: - forma de proprietate privată, publică, cooperatistă - forma juridică de constituire a unităţii patrimoniale regii autonome, societăţi comerciale, etc - mărimea unităţii patrimoniale care este avută în vedere astfel încât să simplifice procedurile şi să limiteze costul pentru realizarea contabilităţii, mai ales la întreprinderile mici; astfel formula pentru constatarea independenței raportului de pasiv financiar sunt grupate în trei categorii: mari, mici şi mijlocii, microîntreprinderi Îndrumarea metodologică pentru organizarea contabilităţii agenţilor economici revine Ministerului Finanţelor Publice, Colegiului consultativ al contabilităţii de pe lângă minister, precum şi altor organisme profesionale Corpul experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România.

formula pentru constatarea independenței raportului de pasiv financiar

Organizarea şi conducerea contabilităţii unităţilor patrimoniale Persoanele juridice organizează şi conduc contabilitatea de regulă în compartimente distincte conduse de directorul economic, contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare şi răspund, împreună cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea contabilităţii conform normelor legale. Totodată contabilitatea poate fi organizată şi condusă, pe bază de contracte de prestări de servicii, şi de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat.

Pentru persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte şi care nu au personal calificat încadrat sau contracte de prestări servicii încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, Ministerul Finanţelor Publice stabileşte, în funcţie de evoluţia inflaţiei şi de dezvoltarea profesiei, limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care există obligaţia de a încheia contracte pentru întocmirea situaţiei financiare anuale numai de către persoane fizice sau juridice calificate autorizate.

Principalii factori care afectează stabilitatea financiară a organizației

Persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii trebuie să asigure condiţii necesare pentru: - întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile economice; - organizarea şi conducerea corectă şi la zi a contabilităţii; - organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv; - respectarea regulilor de întocmire a situaţiei financiare anuale şi depunerea la termen a acestora la organele în drept; - păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiei financiare anuale; formula pentru constatarea independenței raportului de pasiv financiar organizarea contabilităţii de gestiune adaptate la specificul activităţii persoanelor juridice.

Mijloace de organizare a contabilităţii financiare Modul de organizare a contabilităţii presupune stabilirea şi utilizarea anumitor mijloace ca: documentele justificative, planul de conturi, registrele contabile, forma de contabilitate.

Documentele justificative se păstrează timp de 10 ani în arhivă, cu excepţia statelor de salarii care se păstrează 50 de ani. Registrele de contabilitate şi documentele justificative se păstrează în arhivă în forma lor originală, grupate în funcţie de natura operaţiunilor şi în ordine cronologică în cadrul exerciţiului financiar la care acestea se referă.

Arhivarea documentelor contabile trebuie să asigure păstrarea şi consultarea documentelor în termenele prevăzute de lege.

formula pentru constatarea independenței raportului de pasiv financiar

Este supus şnuruirii, parafării şi înregistrării la organele fiscale teritoriale. Persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale, în locul registrului jurnal, folosesc registrul jurnal de încasări şi plăţi. Registrul inventar este documentul contabil obligatoriu de înregistrare anuală grupată a rezultatelor inventarierii patrimoniului, precum şi a conţinutului fiecărui post de bilanţ pe baza datelor cuprinse în procesele verbale de inventariere şi în bilanţul anual.

Principalele etape ale analizei stabilității financiare a organizației

Cartea mare este registrul pentru evidenţa sistematică a operaţiunilor economico-financiare şi serveşte la stabilirea rulajelor lunare şi a soldurilor pe fiecare cont sintetic şi analitic d Forma de contabilitate reprezintă modul de organizare a ciclului contabil de înregistrare şi prelucrare a datelor. Cele mai utilizate forme de contabilitate în România sunt: - forma maestru-şah — constă în dezvoltarea pe conturi corespondente atât a rulajului debitor, cât şi a celui creditor a conturilor sintetice.

Datele din formulele contabile sunt introduse în calculator şi stau la baza întregului sistem de stocare şi prelucrare a datelor şi se editează jurnalele de înregistrare, Cartea mare şi balanţa de verificare lunară. Cursul 2 II. Contabilitatea gestiunii capitalurilor II.

Conţinutul şi structura capitalului Conceptul de capital trebuie utilizat de către societăţi comerciale, având la bază necesităţile utilizatorilor situaţiilor financiare.

În cazul în care utilizatorii sunt preocupaţi de menţinerea capitalului nominal investit se adoptă conceptul financiar al capitalului, iar dacă aceştia sunt preocupaţi de capacitatea de exploatare a societăţii se adoptă conceptul fizic al codul robotului de tranzacționare. Capitalul unei entităţi patrimoniale din orice ramură de activitate poate fi privit sub 2 aspecte: - ca factor de producţie - ca aporturi ale proprietarilor acesteia Ca factor de producţie, capitalul reprezintă ansamblul bunurilor aflate la dispoziţia unei entităţi unităţi patrimoniale folosite pentru obţinerea altor bunuri şi servicii destinate vânzării sau consumului propriu.

Maxima ediției

Ca aporturi ale proprietarilor entităţii, capitalul se înscrie în pasivul bilanţului, având un rol important în formarea şi dezvoltarea structurii financiare a întreprinderii, astfel capitalul trebuie să reprezinte sursa cea mai importantă de finanţare a activităţii unei întreprinderi. Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Structura capitalului permanent se prezintă astfel: 1.

Capital propriu.